classiera loader

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych w serwisie internetowym Ptasieoferty.pl na rzecz Użytkowników.

§1 Definicje

 1. Ptasieoferty.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.ptasieoferty.pl, którego działalność polega na pośredniczeniu w publikacji ogłoszeń a właścicielem jest Dariusz Fojt, 3 Holbeck Avenue, BB10 1DP, Burnley, Lancs. Wielka Brytania
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości (deweloper, spółdzielnia) bądź jednostka samorządu terytorialnego, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 3. Usługa – pośrednictwo w publikowaniu ogłoszeń dotyczących sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
 4. Cennik – ustalane przez Ptasieoferty.pl opłaty za korzystanie przez Użytkowników indywidualnych z usług dostępnych w Serwisie.

§2 Zasady dodawania ogłoszeń przez Użytkowników

 1. Usługa świadczona w Serwisie polega na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości publikowania ogłoszeń związanych z kupnem, sprzedażą lub wymianą ptaków, akcesoriów oraz wszystkich pokrewnych kategorii. Użytkownik zamieszcza Ogłoszenie w Serwisie za pomocą formularza on-line dostępnego w Serwisie.
 2. Za usługi świadczone w Serwisie Użytkownik uiszcza z góry opłatę przewidzianą w Cenniku.
 3. Opłaty za publikację Ogłoszeń w Serwisie są pobierane z góry.
 4. Publikacja Ogłoszenia w serwisach ogłoszeniowych następuje w ciągu 48 h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie właściciela serwisu.
 5. Okres publikacji Ogłoszenia dodanego do Serwisu za pomocą formularza on-line jest określony zgodnie z wybranym planem w momencie dodania Ogłoszenia.
 6. Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w serwisach ogłoszeniowych.
 7. Zamieszczając Ogłoszenie dotyczące sprzedaży, kupna lub wymiany Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem zwierzęcia lub przedmiotu opisanego w ogłoszeniu.
 8. Utworzenie Konta lub dodanie ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a serwisem ptasieoferty.pl w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w §2 pkt 9 umowy odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez serwis ptasieoferty.pl zostało rozpoczęte.

§3 Warunki zamieszczania Ogłoszeń przez Użytkowników

 1. Aby zamieścić Ogłoszenie w Serwisie konieczne jest podanie danych kontaktowanych umożliwiających kontakt zainteresowanego z zamieszczającym Ogłoszenie oraz obowiązkowego, minimalnego zakresu danych opisujących zwierzę lub przedmiot.
 2. Bezpośredni kontakt do Ogłaszającego wskazany jest w treści ogłoszenia.
 3. Zamieszczane Ogłoszenie musi być opatrzone zdjęciami, oferowanego zwierzęcia lub przedmiotu. Dodawanie w Ogłoszeniu zdjęć innych ptaków lub przedmiotów jest zabronione.
 4. Treść zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń a w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami ani nie może nosić znamion czynów nieuczciwej konkurencji.
 5. W treści Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie dozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych, m.in. reklam firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych pod warunkiem że ogłoszeniodawca zdecydował się na korzystanie z odpłatnego planu dla firm.
 6. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd użytkowników Serwisu, w szczególności celowe podawanie w treści Ogłoszeń nieprawdziwych danych – np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami w celu oznaczenia ich w serwisie symbolem „Nowość” oraz wszelkie inne działania, które w opinii wydawcy Serwisu powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród użytkowników są zakazane.

§4 Odpowiedzialność

 1. Ptasieoferty.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu, nie działa jako pośrednik kojarzący strony transakcji oraz nie pobiera prowizji od stron transakcji. Ptasieoferty.pl działa jako biuro ogłoszeń pośredniczące w publikowaniu ogłoszeń.
 2. Ptasieoferty.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych Ogłoszeń a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania w Ogłoszeniu nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych Ogłoszeń odpowiadają wyłącznie zamieszczający je Użytkownicy
 3. Odpowiedzialność ptasieoferty.pl z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania Ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania Ogłoszenia lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej za publikację danego Ogłoszenia.
 4. Ptasieoferty.pl nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
 5. W zamawianej usłudze Ptasieoferty.pl nie przewiduje wyszukiwania linków do ogłoszeń i przesyłania linków zamawiającemu usługę.

§5 Postanowienia końcowe

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204).Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.

Ptasieoferty.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wcześniejszego informowania o tym użytkowników na stronie głównej lub blogu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.